If I Never Met You

posted on 26 Mar 2008 15:12 by so-far

 

 

*ถ้าคนมันจะได้เจอ ยังไงก็ได้เจอ ว่าป่ะ?

.

.

ถ้า คิด อยากจะเจอ ยังไงก็ต้องได้เจอ

 

.

.

ถ้าฉันไม่รู้จักเพื่อนคนนั้นฉันจะรู้จักเธอหรือไม่


คงไม่
.


ถ้าฉันไม่รู้จักเพื่อนคนนั้นฉันจะได้เจอเธอหรือไม่


คงไม่


.
ถ้าคนจะได้เจอยังไงก็ได้เจอ ใช่หรือไม่


ใช่.

เราอาจเคยพบกันก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2550


ฉันอาจเดินชนเธอ


หรือมองหน้าเธอผ่าน ๆ ขณะเข้าคิว


ฉันอาจนั่งรถสวนเธอไปในขณะที่รถออกตัวผ่านสัญญาณไฟจราจร


หรือฉันอาจเดินเข้าร้าน


ในขณะที่เธอออกจากร้านไปแล้ว

 “ทันตกรรมปัญจพร”

.

.